Radar št. 303 december 2003, page 13 

Radar št. 303 december 2003, page 13

Click here to open page 13 of full-featured digital publicationHighlights

radar

XXII

Obto‘

Angle{

odkrilContent


alkimija 11 spletni radar www. revija- radar. com alkimistom tako zaupali da je lahko vsakdo z nekaj alkimisti~ nega znanja in s polnimi usti obljub pretental zaupljive bogata{ e da so mu pla~ evali za raziskave hrano stanovanje in { e marsikaj drugega vse v upanju da bodo vlo‘ ena sredstva dobili desetkratno povrnjena ko bo vzdr‘ evani alkimist kon~ no odkril skrivnost pretvorbe navadnih kovin v zlato in srebro. tako sladko ‘ ivljenje seveda ni moglo trajati v nedo-gled. nedo-gled. sleparje so kmalu razkrinkali alkimiji pa je priljubljenost hudo padla. v angliji je par-lament par-lament kmalu sprejel zakon s katerim so alkimijo prepovedali na celini mu je sledil sam pape‘. kazen za nespo{ tovanje zakona je bila smrt. kljub temu se je menda pape‘ janez xxii. ukvar-jal ukvar-jal z alkimijo in dosegel lepe uspehe ter precej obogatil vatikansko blagajno. a { koda je bila narejena: tudi najbolj po{ teni alkimisti z veliko znanja so veljali za goljufe. lep primer prihaja iz nizozemske kjer sta se z alkimijo ukvarjala o~ e in sin iz dru‘ ine hol-landus. hol-landus. napisala sta deli de triplici ordinari exiliris et lapidis theoria in mineralia opera sue de lapide philosophico v katerih sta podrobno opisala postopek pretvorbe kovin. kljub tej tran-sparentosti tran-sparentosti so njuno delo hudo kritizirali ~ e{ da je to norost in neumnost podobnim vzdevkom pa se nista izognila niti avtorja. angle{ ki alkimisti prvi znani angle{ ki alkimist je bil roger bacon ~ lovek z izrednimi sposobnostmi. rojen je bil v somersetshiru leta 1214 in ‘ e v zgodnjih { olskih letih pokazal da je zelo inteligenten. ko je bil dovolj star je stopil med fran~ i{ kane. diplomiral je v oxfordu potem pa se preselil v pariz { tudirat medicino in matematiko. ko se je vrnil v anglijo je za~ el { tudirati filozofijo in jezike pozneje je pisal latinske gr{ ke in hebrejske slovnice. bacon je dosegel pomembne dose‘ ke na mno-gih mno-gih podro~ jih med njimi v alkimiji. bil je edini astronom svojega ~ asa popravil je julijanski koledar ( uporabljati so ga za~ eli { ele dosti poz-neje) poz-neje) odkril je konveksne le~ e izumil nao~ nike osnoval teorijo o teleskopu ... v kemiji je odkril vlogo zraka pri izgorevanju s preu~ evanjem sestave solitra je odkril najbolj{ o metodo za nje-govo nje-govo pre~ i{~ evanje ( raztopimo ga v vodi in po-novno po-novno kristaliziramo). v svojih pismih je napo-vedal napo-vedal mnogo modernih izumov. predvidel je iz mrtvega raste ` ivo. medtem ko mrtvo telo ostane spodaj se neumrljiva substanca dviga kakor se po smrti du{ a dvigne iz telesa. konstrukcijo vodnega plovila ki se bo premikalo brez vesla~ ev in z nezasli{ ano hitrostjo. napo-vedal napo-vedal je avtomobile » vozila neodvisna od konj in drugih ‘ ivali in tudi lete~ a vozila ki bodo mahala po zraku z umetnimi krili. da so v skladu z duhom tistega ~ asa baconove pogruntav{~ ine pripisali hudi~ evemu delu prav-zaprav prav-zaprav ni presenetljivo. kljub mnogim dose‘ kom na podro~ ju tehnike kemije in fizike je bil po svetu bolj znan kot ~ arovnik in ne kot u~ enjak. njegova dela in izume so ljudje namesto s hva-le‘ hva-le‘ nostjo sprejemali z zadr‘ ki bracon je imel tudi velike te‘ ave s cenzuro in seveda cerkvijo. obto‘ be so se kopi~ ile in kopi~ ile dokler ga niso leta 1279 zaprli in prisilili da se je odrekel nadaljnjemu znanstvenemu in umetni{ kemu delu. med mnogimi njegovimi deli jih je alkimiji namenjenih le nekaj morda dva ali tri. v njih je mogo~ e razbrati da mu je ob intenzivnem { tudiju in preu~ evanju uspelo dose~ i enega najve~ jih ciljev kamen modrosti. zaradi obto‘ b in pre-ganjanja pre-ganjanja o svojem uspehu ni upal javno sprego-voriti sprego-voriti temve~ ga je skril v zagonetno in na videz nepomembno pisanje. ali kot je napisal sam:
Navigation

Radar št. 303 december 2003 Home Radar št. 303 december 2003, page 12 Radar št. 303 december 2003, page 14

Edition Digital Links

Edition Digital Home Page
Follow Edition Digital on Twitter!
Friend Edition Digital on Facebook!
Edition Digital on LinkedIn
Edition Digital's YouTube channel

Edition Digital on Google Play Edition Digital on iTunes Edition Digital on Amazon KindleShortcuts


Navigation
Links
Back To Top