Radar št. 303 december 2003, page 17 

Radar št. 303 december 2003, page 17

Click here to open page 17 of full-featured digital publicationHighlights

radar

Na{

Sa{

Vpra{

Neko~Content


alkimija 15 spletni radar www. revija- radar. com bogu. skrbnemu bralcu ki mu bo uspelo raz-vozlati raz-vozlati enigmati~ no vaughanovo pisanje se bodo pred o~ mi razgrnile vse faze fizi~ ne men-talne men-talne in duhovne plati alkimije. v delu lumen de lumine razpravlja o teh treh plateh alkimije. zanj je alkimija bo‘ ja navzo~ nost ki spaja mate-rialni mate-rialni in duhovni svet. njeno zlato je kovina in hkrati modrost duhovnega sveta. njen kamen modrosti je kamen ki z dotikom pretvori ne samo kovine ampak tudi vse drugo in je tako fizi~ en kot duhoven. vaughanovo pisanje je zelo dvo-umno. dvo-umno. izjava: » zdravilo se lahko hrani le v ~ isti posodi lahko pomeni pravo posodo ali pa o~ i{- ~ eno telo u~ enjaka. thomas vaughan je razumel da se mora alkimija izra‘ ati na vseh podro~ jih ne le na materialnem. v delu odprti vhod iz zbirke collectanea chymica ( ki je bila objavljena leta 1684) pravi: » sem le anonimen u~ enec ljubitelj u~ enja filozof ki pi{ em te male razis-kave razis-kave o medicinskih kemi~ nih in fizi~ nih skriv-nostih skriv-nostih v letu gospodovem 1645 v 23. letu sta-rosti. sta-rosti. zaklinjam se da ne bodo le nekateri pri-dobili pri-dobili iz mojih dognanj ampak bodo ta odprta in dostopna vsem. moja dognanja niso pravljice ampak resni~ ni eksperimenti ki sem jih naredil in dokumentiral. ^ e povem po pravici sem si ‘ e ve~ krat za‘ elel odlo‘ iti pero raje kot da bi mol~ al ali skrival resnico za ugankami in skrivnostnim govorjenjem kot drugi alkimisti. a bog sam me je prisilil k pisanju in njemu se noben pameten ~ lovek ne more upreti. verjamem da bodo bili pri branju mojih besedil mnogi obdarjeni s spoz-nanjem spoz-nanjem velike skrivnosti ker sem pisal tako odkrito in resnicoljubno. vsak mlad za~ etnik bo lahko bral in razumel moje pisanje verjel vanj brez sence dvoma. poznam veliko ljudi vklju~ no z menoj ki so ‘ e spoznali veliko skrivnost. me-nim me-nim da sem nevreden da sploh pi{ em o njej a v ob~ udovanju njega ki je za~ etek in konec vsega ki je vse ustvaril in tudi obdr‘ al o njej kljub temu pi{ em. potem opisuje pretvarjanje kovin v srebro in zlato ter navaja primere kako je eliksir ‘ ivljenja presenetljivo u~ inkoval na bolnike ki so bili ‘ e na smrtni postelji. tako lahko beremo: » neko~ sem v tuji dr‘ avi sku{ al prodati srebro ki sem ga ustvaril z znanjem alkimije. kupec mi je v obraz povedal da prav dobro ve da je bilo to srebro umetno narejeno. vpra{ al sem ga kako je lahko tako prepri~ an o tem in odgovoril mi je da pozna srebro iz anglije [ panije in iz mnogih drugih de‘ el srebro ki ga prodajam jaz pa ni podobno tistemu ki ga je videl tam. drugi~ je zapisal: » v mojih rokah je kamen modrosti. nisem ga ukradel ali dobil za darilo ampak sem ga ustvaril z lastnimi rokami in lastnim umom. v zadnjem delu odprtega vhoda je poslanica vsem tistim ki so dosegli cilj alkimije magno opus: » vsem tistim ki so po milosti bo‘ ji dosegli cilj. vem da si lahko sedaj privo{~ ite karkoli s tega sveta vem pa tudi da ste re{ eni ne~ imrnosti in zlobe pos-vetnih pos-vetnih ljudi. vi ne i{~ ete ni~ vrednega aplavza ali priznanja temve~ ‘ elite le slu‘ iti bogu v vsej ~ istosti. vi ki ste dosegli vse v tej umetnosti ( alkimiji) prezirate te posvetne dobrine. namesto tega slu‘ ite bogu in on vas bo obdaroval: ‘ iveli boste tiso~ let in vsak dan skrbeli za tiso~ ljudi skrbeli boste za kamen in po potrebi pretvarjali ni~ vredne kovine v naj~ istej{ e zlato in srebro. imeli boste mo~ ustvariti naj~ udovitej{ e dragulje ki v lepoti in popolnosti preka{ ajo vse kar zmore ustvariti narava. in kot zadnje imeli boste dostop do univerzalne medicine ki podalj{ uje ‘ ivljenje in zdravi vse bolezni tako da boste resni~ no lahko zdravili in laj{ ali bole~ ine bolnim tega sveta. na{ emu gospodu gre vsa hvala za ta pre- ~ udovita darila in neprecenljive zaklade. kdor-koli kdor-koli ‘ e poseduje to nadarjenost naj jo uporablja le v njegovo slavo in v dobrobit svojih sosedov in naj ne bo nevreden njegovih darov. iz anglije prihaja tudi zgodba o neznanem alkimistu ki je leta 1620 pred kraljem gustavom adolfom naredil zlato. iz tega zlata so potem izdelali medalje s kraljevo podobo na eni strani in s podobo bogov merkurja in venere na drugi. podobna zgodba je znana iz berlina kjer je alki-mist alki-mist ustvarjal zlato pred samim pruskim kraljem. v istem stoletju je ‘ ivel [ kot alexander seton ki je prav tako znal iz navadnih kovin narediti zlato. kmalu se je odpravil v tujino. svoje znanje je demonstriral pred mnogimi priznanimi in spo{ tovanimi ljudmi na nizozemskem v ham-burgu ham-burgu italiji baslu strasbourgu coloniji in münchnu. povabili so ga tudi pred de‘ elnega kneza sa{ ke. ta je bil prepri~ an da ima seton klju~ do bogastva in ga je hotel tudi imeti alki-mist alki-mist pa mu skrivnosti seveda ni hotel izdati. jezni knez ga je vrgel v zapor v dresdnu a odlo~ ni seton se ni dal. zdaj so uporabili bolj grobe prijeme. prebadali so ga pretepali mu~ ili z og-njem og-njem in s staljenim svincem a skrivnosti jim ni izdal. na koncu so ga vrgli v samico. od tam je
Navigation

Radar št. 303 december 2003 Home Radar št. 303 december 2003, page 16 Radar št. 303 december 2003, page 18

Edition Digital Links

Edition Digital Home Page
Follow Edition Digital on Twitter!
Friend Edition Digital on Facebook!
Edition Digital on LinkedIn
Edition Digital's YouTube channel

Edition Digital on Google Play Edition Digital on iTunes Edition Digital on Amazon KindleShortcuts


Navigation
Links
Back To Top