Radar št. 303 december 2003, page 20 

Radar št. 303 december 2003, page 20

Click here to open page 20 of full-featured digital publicationHighlights

radar

Dr‘

Sli{

Nau~

Vpra{Content


18 alkimija spletni radar www. revija- radar. com { al ali imam prostor kjer naju ne bodo mogli opazovati. peljal sem ga v hi{ o in mu pokazal sobo brez oken. tam mi je rekel naj mu poka‘ em zlat kovanec. medtem ko sem ga iskal je iz prsnega ‘ epa vzel pet zlatih medalj in jih potem primerjal z mojim kovancem. izkazalo se je da je njegovo zlato neprimerno bolj{ e kakovosti kot pa zlato iz katerega je moj kovanec. vpra{ al sem ga kje na svetu je dobil znanje s katerim dela tako pre~ udovito zlato in odgovoril mi je da je to darilo znanca ki je prebival pri njem nekaj dni. ta mu je tudi pokazal kako spremeniti navaden kremen in kristale v kamne ki so dragocenej{ i od safirjev in rubinov. nau~ il ga je kako iz ‘ af-rana af-rana in ‘ eleza pripraviti zdravilo za gri‘ o kako se naredi kovinska teko~ ina ki v trenutku poz-dravi poz-dravi vodenico ter { e mnoga druga zdravila. tukaj mojega skrivnostnega gosta nisem poslu- { al prav pozorno ker me je bolj zanimalo kdaj bo pri{ el do pretvorbe kovin. kova~ pa je { e pripovedoval kako je njegov prijatelj prinesel vr~ tople vode dal vanjo nekaj belega prahu in potem { e un~ o srebra in to se je v teko~ ini razto-pilo. razto-pilo. polovico raztopine je spil sam polovico pa dal njemu. okus je imela kot toplo mleko in takoj ko jo je zau‘ il ga je navdal vzrado{~ en raz-veseljiv raz-veseljiv ob~ utek. vpra{ al sem gosta ali je bil ta pra{ ek zdrobljen kamen modrosti pa mi je od-vrnil od-vrnil da ne smem biti tako radoveden. kova~ ev znanec je potem stopil kos svin~ ene cevi natresel v raztopino za no‘ evo konico nekak{ nega ‘ vep-lastega vep-lastega pra{ ka in vse skupaj nekaj ~ asa grel nad mo~ nim ognjem. tvarino je razlil po kuhinjskih tleh; izkazalo se je da poliva ~ isto zlato. kova~ si je po prijateljevih navodilih vzel { estnajstino zlata za stro{ ke njegovega bivanja drugo pa je razdelil med revne veliko ga je dal tudi spar-rendaurski spar-rendaurski cerkvi. preden se je znanec poslovil je kova~ a eliasa nau~ il te bo‘ anske umetnosti. ko je moj ~ udni obiskovalec kon~ al svojo zgod-bo zgod-bo sem ga prosil naj doka‘ e svoje besede s tem da pred mojimi o~ mi naredi nekaj zlata. rekel je da prav zdaj ne more ampak da se bo vrnil ~ ez tri tedne in ~ e bo mogel bo takrat naredil malo zlata. vrnil se je to~ no ob napovedanem ~ asu in me povabil na sprehod. govorila sva o skrivnostih narave ki jih je na{ el v ognju. opazil sem da je pri temah ki se nana{ ajo na pretvorbo kovin zelo zadr‘ an. ko sem ga prosil naj mi da vsaj drobec svojega kamna modrosti mi ga je na koncu le dal a se ob tem vedel kot da mi daje najve~ je bogastvo tega sveta. dr‘ al sem neznaten drobec tega kamna med prsti in pripomnil da z njim ne bom naredil ve~ kot { tiri un~ e zlata nakar ga je kova~ ognjevito zahteval nazaj. dal sem mu ga ker sem upal da mi bo dal ve~ ji kos. a na-mesto na-mesto tega je drobec prepolovil z nohtom vrgel polovico v ogenj meni pa dal drugo polovico in rekel: » [ e to je preve~ zate. naslednjega dne je helvetius v talilnem loncu stalil dve un~ i svinca in vrgel vanj tisti drobec kamna. sli{ alo se je kot da bi v loncu nekaj zasikalo zmes je za~ ela vreti in v petnajstih minutah se je svinec spremenil v zlato naj~ istej{ e in najsvetlej{ e zlato kar ga je helvetius videl. zlatar h kateremu ga je nesel mu je povedal da tako ~ istega zlata { e ni videl in mu zanj ponudil visoko ceno. ogledat si ga je pri{ el celo vodja lokalne topilnice zlate rude in si izprosil ko{~ ek da ga je dal na raziskave. po testih se je izkazalo da je to zlato naj~ istej{ e in najkakovostnej{ e. v zadnjem delu svojih zapiskov helvetius priz- vrtnica pomeni ~ istost snovi ki jo dobimo z alkimisti~ nimi ( pre~ i{~ evalnimi) procesi. kraljica pomeni da je snov stabilna in da ni nevarnosti da se bo s~ asoma pretvorila v nekaj drugega.
Navigation

Radar št. 303 december 2003 Home Radar št. 303 december 2003, page 19 Radar št. 303 december 2003, page 21

Edition Digital Links

Edition Digital Home Page
Follow Edition Digital on Twitter!
Friend Edition Digital on Facebook!
Edition Digital on LinkedIn
Edition Digital's YouTube channel

Edition Digital on Google Play Edition Digital on iTunes Edition Digital on Amazon KindleShortcuts


Navigation
Links
Back To Top