Radar št. 303 december 2003, page 21 

Radar št. 303 december 2003, page 21

Click here to open page 21 of full-featured digital publicationHighlights

radar

Na{

XXII

Nem{Content


alkimija 19 spletni radar www. revija- radar. com nava da ga je skrivnostni kova~ prepri~ al da so v naravi snovi oziroma zmesi ki lahko pre~ istijo tako kovine kot ~ love{ ko telo do popolnosti. helvetius pi{ e tudi o talilcu srebra z imenom grit. ta je leta 1664 v haagu pred mnogimi pri~ a-mi a-mi spremenil svinec v srebro in zlato. pri tem je uporabil pra{ ek ki mu ga je dal john caspar knoettner. helvetius tega ni videl je pa imel mo‘ nost preiskati tisto kar je grit naredil. re-zultat: re-zultat: naj~ istej{ e zlato in srebro. na{ dolg alkimistom na{ teli smo le nekaj najuspe{ nej{ ih alkimistov ki s kolegi svojega denarja in ~ asa niso zapravljali za to da bi iskali gradove v oblakih. dokazi ki smo jih nanizali so dovolj stvarni in prepri~ ljivi. raymond lully je ustvarjal zlato za angle{ kega kralja george ripley je poklonil na tiso~ e funtov alkimisti~ nega zlata rode{ kim vitezom da so se ubranili pred napadi turkov [ ved gustavus adolphus je imel veliko zlatih novcev ki naj bi bili narejeni z alkimijo in { e bi lahko na{ tevali. ko je leta 1580 umrl sa{ ki de‘ elni knez augustus uspe{ en alkimist je zapustil zelo veliko alki-misti~ alki-misti~ nega zlata danes bi bilo vredno sedemnajst milijonov ameri{ kih dolarjev. kaj pa pape‘ ja-nez ja-nez xxii. ki je imel majhne dohodke ob smrti pa je bilo v njegovi zakladnici 25 milijonov forintov? omenili smo ‘ e da se je menda pape‘ ukvarjal z alkimijo. so ti forinti nastali tako? kaj pa rudolf ii. nem{ ki ki je ob smrti leta 1680 zapustil 84 kvintalov zlata ( en kvintal tehta ok-roglih ok-roglih sto kilogramov)? danes je alkimija le zastarelo in zdavnaj pre- ‘ iveto iskanje nemogo~ ega marsikdo je pre-pri~ pre-pri~ an da ni ustvarila ni~ omembe vrednega. na tiso~ e ljudi ki so dolga leta { tudirali zapletene knjige in izvajali eksperimente so torej le zas-lepljenci zas-lepljenci su‘ nji magije. po drugi strani moder-na moder-na zgodovina ne zna razlo‘ iti zakaj je toliko » zanesenjakov kon~ alo v je~ ah zakaj je toliko priznanih alkimistov kon~ alo v mu~ ilnicah kjer so si raje pustili rezati ude in drobiti kosti kot da bi spregovorili. zakaj je alkimijo preganjala cerkev ki je v srednjem veku rohnela proti vsemu kar je bilo napredno razsvetljensko in je spod-bujalo spod-bujalo lastno razmi{ ljanje in miselnost? kako vse to razlo‘ iti ? kako razlo‘ iti zanesljive zapise o tem da je mogo~ e navadne kovine pretvoriti v ‘ lahtne tudi brez zapletenih kemijskih aparatov in procedur? [ e ve~ ljudje so ve~ sto let preden je kemija postala znanost ‘ e znali izvajati take postopke za katere je moderna kemija { ele pred nekaj desetletji ugotovila da so v resnici mo‘ ni. vsekakor je alkimija vse kaj drugega kot ~ udna kvaziznanost srednjeve{ kih { u{ marjev in maza- ~ ev. to je starodavna znanost ki s svojimi dose‘ ki v marsi~ em preka{ a t. i. moderno kemijo ~ esar pa seveda noben kemik ne bo priznal. vztrajnega raziskovalca alkimije vodi pot k ciljem ki so dragocenej{ i od vseh bogastev tega sveta. vsakemu ki se je ob prebiranju tega sestavka navdu{ il da bi se { e sam odpravil po tej poti pa majhno opozorilo. kar vzemite v roke kak{ no alkimisti~ no knjigo in jo preberite ne bo vam { kodilo. vedite le da noben uspe{ en alkimist ni dosegel svojega cilja ~ ez no~. niti v nekaj tednih ne ne v nekaj mesecih tudi v nekaj letih ne. preden boste v tej vedi vseh ved pri{ li do prvih majhnih dose‘ kov ji boste poklonili desetletje ali celo dve svojega ‘ ivljenja. ste pripravljeni? bog saturn predstavlja element svinec. ravno ta element so alkimisti posku{ ali spremeniti v ~ isto zlato kar se je po navedbah kar pogosto dogajalo.
Navigation

Radar št. 303 december 2003 Home Radar št. 303 december 2003, page 20 Radar št. 303 december 2003, page 22

Edition Digital Links

Edition Digital Home Page
Follow Edition Digital on Twitter!
Friend Edition Digital on Facebook!
Edition Digital on LinkedIn
Edition Digital's YouTube channel

Edition Digital on Google Play Edition Digital on iTunes Edition Digital on Amazon KindleShortcuts


Navigation
Links
Back To Top