Radar št. 303 december 2003, page 27 

Radar št. 303 december 2003, page 27

Click here to open page 27 of full-featured digital publicationHighlights

radar

Ameri~

PATRICK

kennedyContent


150 let zle usode 25 spletni radar www. revija- radar. com da { e vedno se je povsem obvladal in z zani-manjem zani-manjem je poslu{ al svojega vnuka. in izrekel je prero{ ke besede: » ti si tisti ki bo hranil na{ e dru‘ insko ime. in zapomni si kar ti bom povedal: ’ hodil bo{ po veliko ve~ ji preprogi kot jaz’. joseph patrick kennedy diplomat na hitlerjevi strani joe kot so rekli ~ etrtemu najbogatej{ emu ~ lo-veku lo-veku v ameriki se je dobro razumel s predsed-nikom predsed-nikom rooseveltom in z njegovim nesposobnim sinom jimmyjem. slovel je tudi po razko{ ni hi{ i z dvanajstimi spalnicami s kletno kinodvorano za dvesto gledalcev in z obokano jedilnico posneto po dvorani britanskega kralja jamesa i. na vajetih je imel novinarje in po odpravi pro-hibicije pro-hibicije je postal glavni razpe~ evalec { kotskega viskija v ameriki. toda imel je { e bolj visoko lete~ e ‘ elje. po rooseveltovih zmagah v letih 1932 in 1936 h katerima je skupaj z mnogimi bogatimi poslovne‘ i veliko prispeval je pri~ akoval da ga bo predsednik imenoval za finan~ nega ministra. toda roosevelt ni priplaval po juhi in je josepha kennedyja v resnici spretno izkori{~ al. razo- ~ arani joe je tedaj pri{ el na dan z ni~ manj drzno zahtevo: potegoval se je za mesto veleposlanika na dvoru svetega jamesa. london je bil namre~ mamljiva odsko~ na deska: kar pet prej{ njih vele-poslanikov vele-poslanikov je bilo pozneje izvoljenih za ame-ri{ ame-ri{ kega predsednika. predsednik si je tedaj privo{~ il neverjetno { alo. velel je joeja poklicati v ovalno pisarno in ko je kennedy v spremstvu jimmyja pri{ el mu je sede v invalidskem vozi~ ku dejal: » joe bi prosim stopil malce nazaj morda do kamina da si te lahko dobro ogledam? malce zmedeni joe je ubogal. » joe bi hotel spustiti hla~ e? je rekel pred-sednik pred-sednik in svojo ‘ eljo potrdil ko je zbegani joe vpra{ al ali je prav sli{ al. joe je odpel naramnice spustil hla~ e in obstal v spodnjicah. roosevelt ga je hladnokrvno pre-meril pre-meril s pogledom. » nekdo ki te je neko~ videl v kopalkah mi je povedal nekaj o ~ emer zdaj vem da je res je rekel predsednik. » joe kar poglej si noge. nisem { e videl nikogar s tako krivimi nogami. kaj ne ve{ da mora veleposlanik na dvoru svetega jame-sa jame-sa opraviti uvodni obred med katerim nosi kratke hla~ e in svilene nogavice? si predstavlja{ kak- { en bo{ videti? ko bodo fotografije na{ ega nove-ga nove-ga veleposlanika ob{ le svet bomo tar~ a pos-meha. pos-meha. za to slu‘ bo nisi primeren joe. minili so meseci poni‘ ani toda vztrajni joe se je bil o‘ enil z rose h~ erko razvpitega ‘ upana johna » honey fritza fitzgeralda in ta je bila ena od tistih ki je spretno navijala za svojega mo‘ a vztrajnega kandidata za diplomatsko slu‘- bo v londonu. in po mnogih manevrih in zvija- ~ ah se je zgodilo: 23. februarja 1938 { tiri dni po prisegi v ovalni pisarni je joe na krovu parnika ss manhattan odrinil iz new yorka v southam-pton southam-pton in kmalu zatem se je veleposlanik joseph p. kennedy pojavil med diplomati in ministri ki so skladno s protokolom nosili kratke hla~ e med-tem med-tem ko je bil ameri~ an oble~ en v elegantno dopoldansko » uniformo . novi veleposlanik se je obna{ al tako kot da bi verjel rooseveltovemu namigu da ne bo dol-go dol-go ostal v londonu: seznam svojih kletvic je podalj{ al z angle{ ko psovko bloody na tiskov-nih tiskov-nih konferencah je polagal noge na mizo kr{ il je protokol - in navdu{ eval novinarje ki jim ob njem nikoli ni zmanjkalo snovi za pisanje. toda ameri{ ki predsednik je kmalu postal zaskrbljen zaradi drugih veleposlanikovih po~ etij: ‘ e od zgoraj kathleen ( kick) kennedy in billy hartington. posnetek je z njune poroke v londonu leta 1944. spodaj peter fitzwilliam ki je o~ aral vdovo kick ~ eprav je bil poro~ en in protestant.
Navigation

Radar št. 303 december 2003 Home Radar št. 303 december 2003, page 26 Radar št. 303 december 2003, page 28

Edition Digital Links

Edition Digital Home Page
Follow Edition Digital on Twitter!
Friend Edition Digital on Facebook!
Edition Digital on LinkedIn
Edition Digital's YouTube channel

Edition Digital on Google Play Edition Digital on iTunes Edition Digital on Amazon KindleShortcuts


Navigation
Links
Back To Top