Radar št. 303 december 2003, page 3 

Radar št. 303 december 2003, page 3

Click here to open page 3 of full-featured digital publicationHighlights

radar

BOJ

AUD

EUR

LETContent


naslov ~ lanka9 1 spletni radar www. revija- radar. com december 2003 { tevilka 303 uvodnik revija za ljubitelje dobrega branja izhaja mese~ no naslednja { tevilka izide: 23. decembra 2003 izdajatelj: enapsa d. o. o. pre{ ernova 3 1000 ljubljana direktor in glavni ter odgovorni urednik igor p{ enica oblikovanje in grafi~ na priprava: citadela d. o. o. naslov uredni{ tva: revija radar dunajska 5 p. p. 29 1509 ljubljana radar@ email. si www. revija- radar. com tr` enje: radar@ email. si prodaja in naro~ nine: delo revije kolpotra` a dunajska 5 1509 ljubljana tel.: ( 01) 473 81 23 ( 01) 473 81 24 radar je za{~ itena blagovna znamka dru` be delo revije d. d. na podlagi zakona o davku na dodano vrednost ( uradni list rs { t. 89/ 98) sodi revija med pro-izvode pro-izvode za katere se obra~ una-va una-va in pla~ uje davek na dodano vrednost po stopnji 85%. cene za tujino: 55 eur 69 usd 120 aud tisk: delo tiskarna d. d. dunajska 5 ljubljana datum natisa: dva dni pred izidom natisnjeno v 6300 izvodih. 20 vilko novak - ^ ip~ i: 150 let prekletstva nad kennedyji v { tiridesetih letih po umoru predsednika johna f. kennedyja je tragedija prizadela rod-bino rod-bino in njene najbli` je v povpre~ ju enkrat na dve leti. toda ta ` alostna ameri{ ka saga se ni za~ ela z atentatom na legendarnega predsed-nika. predsed-nika. dru` inska kronika prekletstva se za~ enja ` e leta 1858 in do leta 2003 se je v njej nanizalo natanko 40 tragi~ nih dogodkov. ali je bila v ozadju kot so menili molekularni genetiki res redka razli~ ica nekega gena imenovanega drd4 7r? ali pa ima prav edward klein ame-ri{ ame-ri{ ki pisec uspe{ nic in prvi dobitnik pulitzerjeve nagrade v zgodovini? 2 gregor logar: je alkimija znanost brez uspehov? 36 marko koren: boj bratov wright za priznanje 44 peter seunig: obra^ un pri o. k. corralu 68 janez mu` i~: umrli so brez razloga ^ eprav je zdaj ko nastaja ta { tevilka radarja { ele sredina novembra smo mi z mislimi ` e pri novem letu. nastajanje ~ asopisa kot je na{ je pa~ dolgotrajen proces in ker bo december za nas kraj{ i kot za tiste ki bodo u` ivali njegove vesele sadove moramo kar ` e kar lepo razmi{ ljati kaj vam ponudili v prihodnji { tevilki. ampak vse to seveda ni va{ a skrb. si pa zato zapi{ ite v svoje bele` ke da bo prihodnji radar iz{ el nekoliko prej kot obi~ ajno. naslednji~ se torej vidimo 23. decembra. ^ e boste praznike slu~ ajno pre` iveli v na{ i dru` bi vam zagotavljamo da vam ne bo dolg~ as. uredni{ tvo vsebina
Navigation

Radar št. 303 december 2003 Home Radar št. 303 december 2003, page 2 Radar št. 303 december 2003, page 4

Edition Digital Links

Edition Digital Home Page
Follow Edition Digital on Twitter!
Friend Edition Digital on Facebook!
Edition Digital on LinkedIn
Edition Digital's YouTube channel

Edition Digital on Google Play Edition Digital on iTunes Edition Digital on Amazon KindleShortcuts


Navigation
Links
Back To Top