Radar št. 303 december 2003, page 33 

Radar št. 303 december 2003, page 33

Click here to open page 33 of full-featured digital publicationHighlights

radar

Pija~

Neko~

Ameri~

Privo{~Content


150 let zle usode 31 spletni radar www. revija- radar. com tako politiki kot agenti tajne slu‘ be so mu od-svetovali od-svetovali obisk v nemirni teksa{ ki prestolnici toda njihove besede so bile bob ob steno. [ e zlasti ni o opozorilih razmi{ ljal zdaj ko je dan pred tve-gano tve-gano potjo gol stopil v toplo vodo bazena do katerega je imela sicer dostop le pe{~ ica izbran-cev. izbran-cev. goli sta bili tudi fiddle in faddle kot so agenti rekli dvajsetletnima dekletoma ki sta predsednika pogosto spremljali na njegovih po-tovanjih po-tovanjih ve~ krat pa ju je poklical tudi pono~ i ~ e{ da ju » nujno potrebuje . privo{~ il si je celo to da jima je dajal » poppers mamilo ki je dom-nevno dom-nevno pove~ alo spolno slo. zdaj se je predsednik igral z dojkami deklet in si ju polagal v naro~ je. o njegovem po~ etju niso kaj dosti vedeli niti agenti kaj { ele javnost - zanjo je bil predsednik idealen dru‘ inski ~ lovek zvest svoji ‘ eni in predan otrokom. ameri~ anom se ni niti sanjalo da je njihov predsednik dobe-sedno dobe-sedno su‘ enj seksa. fiddle in faddle { e zdale~ nista bila edini uslu‘ benki v beli hi{ i ki sta imeli s predsednikom spolne odnose. pija~ a veselja~ e-nje e-nje in seks so postali del potovanj s predsedni-kom. predsedni-kom. nekaj ve~ so o tem vedeli njegovi najtesnej{ i prijatelji in politiki. kennedy jih je celo z u‘ itkom vklju~ eval v svoje skoke ~ ez plot kadar prve dame ni bilo doma. neko~ je recimo organiziral tek-movanje tek-movanje - z denarno nagrado - kdo bo prvi seksal v lincolnovi spalnici ( zakonske ‘ ene niso pri{ le v po{ tev). peter lawford je pomotoma izbral za partnerko neko lezbijko ki pa z njim ni hotela v posteljo. toda lawford je vztrajno trdil da je bil kljub vsemu prvi in res je pobral nagrado. psihoanaliti~ arka sue erikson bloland je po-nudila po-nudila eno od razlag predsednikove zasvojenosti s seksom. » kennedy nam je sam dal klju~ do svo-jega svo-jega patolo{ kega obna{ anja ko je poto‘ il da je bila njegova mati hladna in oddaljena in da ga ni nikoli objela ali mu pokazala kaj ne‘ nosti je rekla ta znana specialistka. » na njegovo pri-silno pri-silno zalezovanje ‘ ensk lahko gledamo kot na brezupen trud hudo ranjenega otroka da bi dobil to kar je pogre{ al v svojem na videz bleste~ em ‘ ivljenju - do‘ ivetje pristne intimne zveze. blo-landova blo-landova { e dodaja: » nekdo s kennedyjevim irs-kim irs-kim ozadjem je na odvisnost od ‘ ensk hkrati gle-dal gle-dal kot na znamenje mo{ ke slabosti. in tako je njegovo razvratno seksualno vedenje kombini-ralo kombini-ralo dve na videz protislovni slabosti - biti blizek ‘ enskam in vendar biti samostojen fant ki jih je caroline kennedy s svojim mo` em aprila 2001. po bratovi smrti je prevzela rodbinsko …{ tafetno palico . lahko ljubil in jih po ‘ elji zapustil. in tako se je john fitzgerald kennedy po vro~ i zabavi v bazenu ogrnil s kopalnim pla{~ em si nataknil copate in po zasebnem prehodu od{ el do dvigala ki ga je pripeljalo naravnost do stano-
Navigation

Radar št. 303 december 2003 Home Radar št. 303 december 2003, page 32 Radar št. 303 december 2003, page 34

Edition Digital Links

Edition Digital Home Page
Follow Edition Digital on Twitter!
Friend Edition Digital on Facebook!
Edition Digital on LinkedIn
Edition Digital's YouTube channel

Edition Digital on Google Play Edition Digital on iTunes Edition Digital on Amazon KindleShortcuts


Navigation
Links
Back To Top