Radar št. 303 december 2003, page 40 

Radar št. 303 december 2003, page 40

Click here to open page 40 of full-featured digital publicationHighlights

radar

Zdru‘

Prepri~Content


38 ob stoletnici … pravega letalstva spletni radar www. revija- radar. com spra{ uje vendar me ni poslu{ al. wrighta sta bila odkritosr~ na kot kaka { olarja in sta nama o~ itno popolnoma zaupala. prepri~ an sem da curtiss tedaj ni niti pomislil da bi tudi sam za~ el leteti. vendar so se stvari zasukale druga~ e ... leto po omenjenem curtissovem sre~ anju z bra-toma bra-toma wright oktobra 1907 je alexander graham bell ustanovil letalsko eksperimentalno dru{ tvo in curtissa kmalu imenoval za » direktorja eksperi-mentov eksperi-mentov . tedaj je curtiss prvi~ postal povezan z letalstvom druga~ e kot z dotedanjim izdelovanjem motorjev in tri mesece pozneje sta wrighta od njega dobila pismo v katerem jima je zagotavljal da so njegov glavni interes { e vedno motorji ne pa le-talstvo. le-talstvo. » ostal bom v zvezi z vama in vaju obve{~ al o ob~ utnem napredku v izdelavi na{ ih motorjev ... bolj mimogrede je omenil da je letalsko eksperi-mentalno eksperi-mentalno dru{ tvo od vlade zdru‘ enih dr‘ av dobilo osnovne zahteve ki naj bi jih izpolnjevala letalna naprava in pristavil: » seveda sta vidva edina ~ lo-veka lo-veka ki bi zmogla uresni~ iti te zahteve. le nekaj dni pozneje 15. januarja 1908 sta brata wright dobila pismo thomasa selfridgea tajnika letalskega eksperimentalnega zdru‘ enja ( aea). selfridge ju je v pismu obvestil da so » zadnji ponedeljek za~ eli konstruirati jadralno letalo in ju prosil za podatke o njunih izku{ njah v gradnji jadralnih letal. ^ ez tri dni sta mu brata odgovorila da sta podatke pripravljena posre-dovati posre-dovati ~ e bodo uporabljeni le v { tudijske in eksperimentalne namene odgovorila sta na ne-kaj ne-kaj njegovih to~ k in ga napotila na wilburjevo klasi~ no predavanje iz leta 1901 nekaj letalskih eksperimentov in na ~ lanek octava chanuta v francoski revue des sciences iz leta 1903 v katerem so bile podrobno razlo‘ ene konstruk-cijske konstruk-cijske metode njunih jadralnikov in prijavljeni patent. wrighta nista imela ni~ proti temu da bi drugi njune izume uporabili za raziskave in eks-perimentalno eks-perimentalno delo ~ e pa bi iz tega nastala letala uporabljali za razstave mitinge ali nagradne polete naj bi jima priznali dolo~ en odstotek dobi~ ka. curtiss se izmika licencam o~ itno so bili tako posredovani podatki zado-voljivi zado-voljivi saj je glenn curtiss » direktor presku- wilbur starej{ i od bratov wright za krmilom svojega letala iz leta 1908
Navigation

Radar št. 303 december 2003 Home Radar št. 303 december 2003, page 39 Radar št. 303 december 2003, page 41

Edition Digital Links

Edition Digital Home Page
Follow Edition Digital on Twitter!
Friend Edition Digital on Facebook!
Edition Digital on LinkedIn
Edition Digital's YouTube channel

Edition Digital on Google Play Edition Digital on iTunes Edition Digital on Amazon KindleShortcuts


Navigation
Links
Back To Top