Radar št. 303 december 2003, page 41 

Radar št. 303 december 2003, page 41

Click here to open page 41 of full-featured digital publicationHighlights

radar

ZDA

Nem~

Neko~

curtissContent


ob stoletnici … pravega letalstvaa 39 spletni radar www. revija- radar. com { anja aea 4. junija 1908 z dvokrilnikom junij-ski junij-ski hro{~ tega zdru‘ enja preletel 5360 ~ evljev ( 1634 metrov) in si s tem prislu‘ il 2500 dolarjev vredno nagrado mese~ nika scientific american razpisano za prvi polet ~ ez en kilometer v ravni ~ rti ob prisotnosti izbranih pri~. ( wrighta sta dotlej opravljala ‘ e skoraj 40- kilometrske polete in to predvsem v krogih ki so dokazovali kako vodljivo je njuno letalo za polete v ravni ~ rti pa nista kazala zanimanja.) v poro~ ilu ni bilo ome-njeno ome-njeno da so uporabili ve~ ino informacij ki so jih dobili od bratov wright. tisk ki je poro~ al o dogodku je trdil da curtiss na~ rtuje demon-stracijsko demon-stracijsko letenje in to je orwilla wrighta napo-tilo napo-tilo da je curtissu pisal da ima njegovo letalo premi~ ne povr{ ine na koncih krila da sta onadva selfridgea oskrbela s temi podatki in da: » midva ( wrighta) ne nameravava dajati dovoljenja za uporabo patentiranih elementov najinih letal v demonstracijske ali v komercialne namene. izrazil je pripravljenost da se s curtissom pogo-vori pogo-vori o dajanju licence vendar je ta odgovoril da nima namena z letalom leteti v demonstracijske namene. v resnici je imel curtiss popolnoma druga~ ne namene. na za~ etku leta 1909 sta curtiss in herring ustanovila podjetje herring- curtiss ki naj bi izdelovalo letala za nastopanje na prireditvah. curtiss se je za 5000 dolarjev lotil izdelave letala za zrakoplovno dru{ tvo ( aeronautical society) skupaj s { olanjem dveh pilotov zanj. s tem leta-lom leta-lom golden flyer je curtiss 16. junija v morris parku v new yorku opravil prvi javni polet deset dni pozneje pa pred 5000 gledalci ki so za to pravico morali pla~ ali vstopnino { e prvi kro‘ ni polet. sedemnajstega julija je na long islandu opravil 40 kilometrov dolg polet in tako ‘ e dru-gi~ dru-gi~ osvojil nagrado revije scientific american. avgusta sta wrighta napisala prito‘ bo proti cur-tissu. cur-tissu. to je bil prvi strel v dolgi in zagrizeni pravni vojni v kateri sta wrighta na sodi{~ u vedno zmagala ne da bi jima tudi javno dali zado{~ enje. vsega skupaj sta brata wright spro‘ ila dva-najst dva-najst pravd proti kr{ iteljem njunih patentnih pravic v zda in { e nekaj v nem~ iji in franciji. teh razprav so se pravniki otepali ker so potekale v popolnoma novem in neznanem jim tehni~ nem izrazoslovju in je moral wilbur sodi{~ u nekajkrat poljudno razlo‘ iti kaj se z letalom v zraku doga-ja doga-ja da je lahko razprava tekla naprej. neko~ si je moral pri tem pomagati s ko{~ kom vrvice in kredo in ko je bilo te razprave konec je nas-protnikov nas-protnikov branilec mra~ no zamrmral: » ^ e ne bi bilo wrighta in tistega prekletega kosa vrvice bi zmagali mi. v nekem drugem primeru si je wilbur pri razlagi zavojev z letalom pomagal s primerjavo s kolesom. curtiss privle~ e na dan langleyja trinajstega januarja 1914 ko je uspe{ no letelo ‘ e na stotine letal je neki sodnik prizivnega sodi{~ a zda wrighta razglasil za » pionirja v prakti~ ni umetnosti letenja z zra~ nimi stroji te‘ jimi od zraka . vendar curtiss tudi ob tem ni klonil. vedel je da bodo te odlo~ itve sodi{~ a in njuni patenti ni~ ni ~ e se mu bo posre~ ilo pris-krbeti pris-krbeti dokaze o kakem drugem letalu ki je bilo ‘ e pred wrightoma sposobno poleteti vendar ni poletelo zaradi vzrokov ki niso bili v izumiteljevi mo~ i. enaindvajsetega januarja je sloviti ekshi-bicijski ekshi-bicijski pilot lincoln beachay nekdanji cur-tissov cur-tissov u~ enec in lastnik delnic curtissovega pod-jetja pod-jetja brzojavil smithsonovi ustanovi ( smith- samuel pierpont langley ustvarjalec aerodroma je bil ugleden astrofizik ki se je zavedal pomanjkljivosti svojega letala. bil je velik po{ tenjak in skrajno umazano je bilo da so ga nekateri po njegovi smrti posku{ ali izrabiti za odrekanje zaslug bratoma wright.
Navigation

Radar št. 303 december 2003 Home Radar št. 303 december 2003, page 40 Radar št. 303 december 2003, page 42

Edition Digital Links

Edition Digital Home Page
Follow Edition Digital on Twitter!
Friend Edition Digital on Facebook!
Edition Digital on LinkedIn
Edition Digital's YouTube channel

Edition Digital on Google Play Edition Digital on iTunes Edition Digital on Amazon KindleShortcuts


Navigation
Links
Back To Top