Radar št. 303 december 2003, page 44 

Radar št. 303 december 2003, page 44

Click here to open page 44 of full-featured digital publication



Highlights

radar

ZDA

Od-lo~

Sporo~

Presku{



Content


42 ob stoletnici … pravega letalstva spletni radar www. revija- radar. com ( in curtissa) se je orville odlo~ il za nasprotni udarec. brewer je 21. oktobra 1921 predaval v kraljevskem letalskem dru{ tvu v londonu. nje-govo nje-govo predavanje pod naslovom langleyjev stroj in poskusi v hammondsportu je decembra tega leta objavil ugledni aeronavti~ ni dnevnik. v njem je bila opisana curtissova premi{ ljena prevara kar je bil imeniten { kandal nato pa je leta 1925 orville zadal { e mojstrski udarec. sporo~ il je da bo svo-jega svo-jega flyerja iz leta 1903 poslal muzeju znanosti v londonu kjer naj bi razstavljen vztrajno spo-minjal spo-minjal na krivico ki sta jo wrighta do‘ ivljala v svoji domovini. njuno letalo so v tem muzeju prvi~ javno razstavili leta 1928. smithsonian se vle~ e iz stiske walcott je leta 1927 umrl in njegov naslednik charles abott je za~ el iskati pot da bi opral sramoto s smitsoniana in zgladil spor z orvillom wrigtom pri ~ emer naj bi kot posrednik nastopal zmagovalec atlantika charles lindbergh. za-deva za-deva se je vlekla tja v za~ etna { tirideseta leta ko je wrightov ‘ ivljenjepisec fred kelly prepri~ al abotta da je privolil v orvillove zahteve: objavo natan~ nega spiska sprememb med originalnim langleyjevim aerodromom iz leta 1903 in leta-lom leta-lom s katerim je curtiss leta 1914 letel v ham-mondsportu ham-mondsportu ter popolnoma zavrnil zahmovo poro~ ilo iz leta 1914. ta dokument je iz{ el v 8. { tevilki 103. snopi~ a smithsonove me{ ane zbirke oktobra 1942 pod naslovom presku{ anje lan-gleyjevega lan-gleyjevega aerodroma 1914. @ e naslednji mesec je orville direktorja muzeja znanosti v londonu s pismom obvestil da bo po koncu druge svetov-ne svetov-ne vojne zahteval vrnitev svojega flyerja v zda. vendar konca svoje neskon~ ne pravde ni do- ~ akal. orville wright je umrl 30. januarja 1948 zapustil pa je pismo v katerem se je spomnil na pridr‘ ek v svoji odlo~ itvi o po{ iljanju letala v londonski muzej. zadeva pa s tem { e ni bila kon~ ana. da bi raz- ~ istili lastni{ tvo letala so morali izvr{ itelji or-villove or-villove oporoke od njegovih dedi~ ev izto‘ iti to njihovo lastnino. z njo naj bi tudi dosegli da ne bo mogel v prihodnje noben dedi~ zahtevati dele‘ a od morebitnih prihodkov od vstopnin za ogled razstavljenega letala ali od prodaje letala najvi{ jemu ponudniku. na sodi{~ u so izvr{ itelji oporoke ugotavljali da vrednosti flyerja 1903 ni mogo~ e oceniti in da naj bi ga zato washing-tonskemu washing-tonskemu dr‘ avnemu muzeju prodali za en dolar in s tem dedi{~ ino oprostili vsakega davka. od-lo~ od-lo~ ba v nakupni pogodbi je vsebovala tudi zah-tevo zah-tevo o stalni tablici z dogovorjeno vsebino ob letalu in zahtevo da se ga ne sme nikoli razstav-ljati razstav-ljati zunaj obmo~ ja washingtona. dogovorili so se tudi da bodo v primeru da bi pri{ lo do odkritja kakega drugega motornega letala ki je ‘ e pred 17. decembrom 1903 nosilo ~ loveka in je bilo zmo‘ no nepretrganega in krmiljenega poleta wrightovo letalo vrnili izvr{ iteljem orvillove oporoke. poseben ~ len pogodbe je dolo~ al: » niti smith-sonova smith-sonova ustanova ali njeni nasledniki niti kate-rikoli kate-rikoli muzej ali druga agencija biro ali dru‘ ba zarotniki proti wrightoma s predelanim langleyjevim letalom v hammondsportu leta 1914. na levi je charles manly ki je bil pred leti soudele` en pri izdelavi neustreznega aerodromovega motorja na desni je dr. albert zahm iz smitsoniana ki je hotel z majavimi dokazi prepri~ ati sodi{~ e da je bil tudi originalni aerodrome sposoben leteti v letalu pa sedi glenn curtiss glavni pobudnik spletke proti bratoma wright ki jima je hotel predvsem odvzeti pravico do zaslu` enega patenta.




Navigation

Radar št. 303 december 2003 Home Radar št. 303 december 2003, page 43 Radar št. 303 december 2003, page 45

Edition Digital Links

Edition Digital Home Page
Follow Edition Digital on Twitter!
Friend Edition Digital on Facebook!
Edition Digital on LinkedIn
Edition Digital's YouTube channel

Edition Digital on Google Play Edition Digital on iTunes Edition Digital on Amazon Kindle



Shortcuts


Navigation
Links
Back To Top