Radar št. 303 december 2003, page 47 

Radar št. 303 december 2003, page 47

Click here to open page 47 of full-featured digital publicationHighlights

radar

Mo‘

PETER

Neko~

SEUNIGContent


neko~ je bil divji zahod 45 spletni radar www. revija- radar. com » v enem samem trenutku so poslali v ve~ nost tri mo‘ e je pisalo v the tombstone epitaphu. trenutek res ni trajal ve~ kot pol minute morija ki jo je spro‘ il pa se je kon~ ala { ele po ve~ mesecih. ^ eprav tak{ no streljanje ni bilo na div-jem div-jem zahodu ni~ posebnega so bila poro~ ila o tem pri o. k. corralu izjemno podrobna. sloves si je pridobilo ‘ e zato ker so si stali nasproti najbolj tipi~ ni predstavniki tega obmo~ ja: izob~ enci in mo‘ je zakona profesionalni kvartopirci in kav-boji kav-boji pustolovci iz mesta in naseljenci v divjini. meja med dobrimi in slabimi ljudmi je bila takrat { e nejasna. mo‘ je so bili ve~ inoma trmo-glavi trmo-glavi brez usmiljenja in brez na~ el. kadar sta ‘ elela dva poravnati ra~ une z revolverjem je bil zakon obi~ ajno na strani tistega ki je hitreje pri-tisnil pri-tisnil na petelina. taki in podobni so se zbirali v obmejnih mes-tih. mes-tih. vsako tako mesto je imelo glavno ulico posejano z lesenimi barakami in mno‘ ico { oto-rov oto-rov med njimi pa so se bohotili saluni plesne dvorane in bordeli. tako opevani salun je bil v resnici pogosto le { otor v njem pa je bila na dva soda postavljena deska - to~ ilna miza. nekaj je bilo tudi lep{ e urejenih zgradb z lestenci in ogledali. na za~ etku je bil tombstone podoben drugim ‘ ivahnim mestom divjega zahoda. ko so ga brat-je brat-je earp decembra leta 1879 prvi~ zagledali je bil star le deset mesecev in ni bil ni~ drugega kot skupina zapra{ enih { otorov in lesenja~. toda vanj se je zgrinjalo bogastvo iz srebrnih rudnikov v bli‘ njem gri~ u san pedro in privabljalo nove naseljence: v samo dveh letih je { tevilo pre- pripravil: peter seunig nekega viharnega oktobrskega dne leta 1881 je bilo mesto tombstone v arizoni prizori{~ e najbolj znanega streljanja v zgodovini divjega zahoda. na praznem zemlji{~ u za o. k. corralom so si stali nasproti mestni { erif virgil earp njegova brata wyatt in morgan ter prijatelj in kockar doc holliday na eni strani in { tirje kavboji iz okolice bratje clanton in mclaury na drugi. bivalcev naraslo na 5600. na dan ko so stopili vanj earpi je v njem mrgolelo zlatokopov ki so kupovali orodje in prevarantov ki so pri{ lekom ponujali zemlji{~ a ki niso bila njihova ali pa dele‘ e v zlatih rudnikih v katerih ni bilo zlata. earpovi bratje so pri{ li od dale~: wyatt in ja-mes ja-mes iz 1200 kilometrov oddaljenega dodge city-ja city-ja v kansasu virgil iz prescotta v arizoni leta 1880 se jim je pridru‘ il { e morgan. james z 38 leti najstarej{ i je hotel postati last-nik last-nik saluna 36- letni virgil voznik po{ tne ko~ ije in nekaj ~ asa { erifov pomo~ nik je ‘ elel kopati srebro 31- letni wyatt pa je imel druge na~ rte. bil je izku{ en mo‘ s svojevrstnim odnosom do zako-na. zako-na. pred osmimi leti je bil s prijateljem v okla-homi okla-homi obto‘ en kraje konj a je pobegnil { e preden se je sojenje za~ elo. nato je bil policist v wichiti tam so ga morali opominjati da mora denar od izre~ enih kazni redno oddajati v mestno blagaj-no. blagaj-no. potem je bil { erifov pomo~ nik v dodge city-ju city-ju in skrbel za red v igralnici. ko so se pojavili v tombstonu kot revolvera{ i niso bili znani james si tega naslova niti ni zaslu‘ il ker je imel hromo roko in je bil zelo zadr‘ an ( v obra~ unu pri o. k. corralu sploh ni sodeloval). wyatt in virgil sta bila iz druga~ nega testa saj sta brez pomi{ ljanja uporabila oro‘ je ~ e je bilo treba. in v tombstonu so dobre strelce res potrebovali. james se je posvetil gostinstvu virgila so me{~ ani prosili naj za~ asno prevzame mesto mestnega { erifa ker je prej{ njega ustrelil konjski tat wyatt pa si je kupil koncesijo v igral-nici igral-nici oriental saloon in dodatno slu‘ il kot bratov pomo~ nik.
Navigation

Radar št. 303 december 2003 Home Radar št. 303 december 2003, page 46 Radar št. 303 december 2003, page 48

Edition Digital Links

Edition Digital Home Page
Follow Edition Digital on Twitter!
Friend Edition Digital on Facebook!
Edition Digital on LinkedIn
Edition Digital's YouTube channel

Edition Digital on Google Play Edition Digital on iTunes Edition Digital on Amazon KindleShortcuts


Navigation
Links
Back To Top