Radar št. 303 december 2003, page 57 

Radar št. 303 december 2003, page 57

Click here to open page 57 of full-featured digital publicationHighlights

radar

Zna~

Ve{~

Neko~

Tamkaj{Content


neko~ je bil divji zahod 55 spletni radar www. revija- radar. com bojev proti indijancem v dr‘ avljanski vojni pa je ropal po ju‘ nih dr‘ avah. pozneje se je zapletel v nekaj dvobojev vendar so bili njegovi nasp-rotniki nasp-rotniki amaterji in pijanci. leta 1867 se je sezna-nil sezna-nil s pustolovskim novinarjem henryjem stan-leyjem stan-leyjem ki je pozneje postal znan po svojih popo-tovanjih popo-tovanjih po afriki. novinar ga je vpra{ al koliko belcev ima ‘ e na vesti in wild bill mu je odgo-voril: odgo-voril: » lahko prise‘ em na biblijo da sem jih pobil ‘ e sto. stanley je o tem napisal ~ lanek in hickok je postal junak vse amerike. v revolvera{ kih dvobojih je bila bolj kot spret-nost spret-nost pomembna sre~ a kar ni ni~ ~ udnega glede na to kak{ no oro‘ je so uporabljali. popularni revolver revolver » single action colt najpopularnej- { e oro‘ je divjega zahoda je bilo namre~ treba pri vsakem strelu ro~ no napeti. za strelivo so uporabljali svin~ ene krogle potisnjene v s smod-nikom smod-nikom napolnjen tulec. toda smodnik je bil zelo ob~ utljiv na vla‘ nost in je pogosto zatajil. vsak strel je spremljal oblak gostega temno sivega dima ki je potem oviral pogled pri naslednjem strelu ( brezdimni smodnik so za~ eli uporabljati { ele leta 1895). le pravim mojstrom je uspelo zadeti nasprotnika iz razdalje dobrih dvanajst metrov. » ni bil bog tisti ki je naredil ljudi med seboj enake so govorili na divjem zahodu » ampak je bil to { ele polkovnik kolt. potem pa se je iz dr‘ avljanske vojne tiso~ e mo‘ vrnilo z revolver-ji revolver-ji s katerimi so lahko zaradi vrte~ ega se bobna streljali ve~ krat zapored. strelivo s katerim so najve~ krat sami polnili oro‘ je je bilo zelo ob~ ut-ljivo ut-ljivo in ~ e ni bilo pazljivo vlo‘ eno v boben je lahko eksplodiralo. potem je pri{ el na tr‘ i{~ e re-volver re-volver » single action colt z ‘ e izdelanimi ko-vinskimi ko-vinskimi naboji. imel je le eno pomanjkljivost: zaradi sorazmerno kratke cevi ni bil natan~ en. ve{~ strelec je sicer lahko zadel pri miru stoje~ ega ~ loveka z razdalje 40 metrov ve~ inoma pa je bil uporaben le s pol manj{ e razdalje. ^ lovek ki je dal temu oro‘ ju ime njegovega zmagoslavja ni do‘ ivel. samuel colt ki ga je razvil je umrl deset let preden je pri{ el revolver na tr‘ i{~ e. v prvi razli~ ici so izdelali kar 357.859 kosov. drugi proizvajalci oro‘ ja na primer smith & wesson so posku{ ali coltu za vsako ceno prevzeti kupce. na revolver smitha & wessona je prisegal buffalo bill na remingtonovega pa frank james. kmalu je pri{ la na trg nova razli~ ica revolverja ki se je s pritiskom na petelina sam napel spro‘ il in zavrtel boben. kljub temu » single action colt ( imenovali so ga tudi peacemaker - pomirjevalec) { e ni bil za v staro { aro. revolvera{ i so veliko in te‘ ko trenirali da bi bili ~ im bolj spretni z oro‘ jem. revolver je bilo treba s palcem napeti in imeti kazalec na petelinu { e preden si ga potegnil iz toka. po pripovedo-vanju pripovedo-vanju je bil najspretnej{ i strelec bill hickok. menda je neko~ s strelom preko svoje leve rame ubil nasprotnika ki mu je stal za hrbtom in hkrati z drugim revolverjem zadel drugega ki je stal pred njim. v~ asih so se poti slavnih revolvera{ ev kri‘ ale toda skoraj nikoli se ni zgodilo da bi se dvobojevali. leta 1871 sta se jesse in frank james med begom pred zasledovalci zatekla v abilene v kansasu. tamkaj{ njemu { erifu billu hickoku sta sporo~ ila da ne bosta med bivanjem v mestu naredila nobenega » napa~ nega koraka ~ e pa ju bo posku{ al zajeti imata ‘ e vse pripravljeno za njegov pogreb. bill hickok ju je raje pustil pri miru. revolvera{ i so bili posebne‘ i niso se bali zna~ ke { erifov so imele v~ asih fantazijske oblike.
Navigation

Radar št. 303 december 2003 Home Radar št. 303 december 2003, page 56 Radar št. 303 december 2003, page 58

Edition Digital Links

Edition Digital Home Page
Follow Edition Digital on Twitter!
Friend Edition Digital on Facebook!
Edition Digital on LinkedIn
Edition Digital's YouTube channel

Edition Digital on Google Play Edition Digital on iTunes Edition Digital on Amazon KindleShortcuts


Navigation
Links
Back To Top