Radar št. 303 december 2003, page 7 

Radar št. 303 december 2003, page 7

Click here to open page 7 of full-featured digital publicationHighlights

radar

Bo‘

Feni~Content


alkimija 5 spletni radar www. revija- radar. com val potreboval veliko let preden se je dokopal do resni~ nega pomena besed. nad besedilom sma-ragdne sma-ragdne table so si razbijale glavo cele generacije alkimistov in tudi najve~ ji med njimi so { ele po mnogo letih razbrali njegov pravi pomen. a ko ga enkrat razbere{ izve{ vse: kamen modrosti ve~ no ‘ ivljenje in prehod v napol bo‘ ansko bitje so na dosegu roke. o izvoru te table je ve~ domnev. naj-bolj naj-bolj raz{ irjena je ta da je bila originalna smaragdna tabla z napisi v jeziku starih feni~ anov odkrita v grobnici boga merkurja ki jo je zgradil aleksander veliki. njen prevod je iz{ el leta 1545 v glasilu summa perfectionis pod naslovom: » smaragdna tabla velikega boga merkurja ki govori o kemiji prevajalec neznan. skrivnostne besede merkirje zapisane na smaragdni tabli ki so jo na{ li med njegovimi rokami v temnem rovu v katerem je bilo pokopano njegovo telo. arabska razli~ ica tega besedila je bila objav-ljena objav-ljena v delu ki ga pripisujejo arabcu jabirju ali geberju iz{ lo pa je verjetno okoli devetega sto-letja sto-letja n. {. gre za eno najstarej{ ih del o alkimiji pri katerem pa je zanimivo to da je skoraj iden-ti~ iden-ti~ no tistemu prevodu ki je kro‘ il po evropi. iz tega lahko sklepamo da imajo vsa alkimisti~ na besedila verjetno skupen izvor. jabirjevo delo u~ i t. i. » glavno resnico to je da je vse stvarstvo sestavljeno iz ene same stvari etra. jabirjevo delo z naslovom corpus hermeticum je dolgo veljalo za priporo~ ljivo branje saj je ponujalo zelo dober pregled nad ob{ irno in zapleteno simboliko alkimije. smaragdna tabla je hkrati vse kar so arabski alkimisti prevzeli od egip~ anskih. v tretjem stoletju na{ ega { tetja se je alkimija izredno razmahnila. [ tudirali in prakticirali so jo na { irokem obmo~ ju sredozemske evrope a le do leta 296. takrat je cesar dioklecijan za~ el siste-mati~ siste-mati~ no iskati in uni~ evati vse kar je di{ alo po alkimiji. zato danes ne vemo od kod pravzaprav izvira in do katere meje se je takrat razvila ter kaj vse je dosegla. a dioklecijanovo pusto{ enje alki-mije alki-mije ni popolnoma uni~ ilo. @ e v ~ etrtem stoletju je alkimist zosimus panopolitski izdal raziskavo bo‘ ja umetnost delanja srebra in zlata. v petem skupina modrecev ki leta in leta svojega ` ivljenja pre` ivijo pri talilnem loncu in ostalih posodah je ena najbolj raz{ irjenih zaznav srednjeve{ ke alkimije.
Navigation

Radar št. 303 december 2003 Home Radar št. 303 december 2003, page 6 Radar št. 303 december 2003, page 8

Edition Digital Links

Edition Digital Home Page
Follow Edition Digital on Twitter!
Friend Edition Digital on Facebook!
Edition Digital on LinkedIn
Edition Digital's YouTube channel

Edition Digital on Google Play Edition Digital on iTunes Edition Digital on Amazon KindleShortcuts


Navigation
Links
Back To Top