Radar št. 303 december 2003, page 76 

Radar št. 303 december 2003, page 76

Click here to open page 76 of full-featured digital publicationHighlights

radar

Zlo~

UMOR

Sre~

Pode‘Content


74 zlo~ ini spletni radar www. revija- radar. com podrobna izpoved manuel ki se je med pripovedovanjem o umo-rih umo-rih nad njimi zadovoljno naslajal je bil tudi pred sodi{~ em nadvse zgovoren. o umoru dru‘ ine watt je pripovedoval takole: » v postelji sta spa-li spa-li dve ‘ enski. [ el sem { e v drugo spalnico kjer je spalo dekle. zbudilo se je zato sem jo takoj udaril da je padla v nezavest. vrnil sem se v prvo spalnico in ustrelil obe ‘ enski potem sem iz sosednje sobe sli{ al hrup. vrnil sem se tja in opazil da je dekle pri{ lo k sebi. nekaj ~ asa sva se prerivala dokler je nisem pahnil na posteljo in ustrelil. o umoru isabelle ki so jo star{ i zadnji~ videli ko se je polna veselja in pri~ akovanj odpravila na zmenek s fantom je povedal: » sre~ al sem jo ko je nekam hitela. ko je opazila da ji sledim je za~ ela kri~ ati. planil sem nanjo ji strgal nekaj obla~ il ji jih ovil okoli vratu in jo zadavil. z ozke ulice sem jo zvlekel na vrt in za~ el z lopato kopati jamo ko se je mimo pripeljal nekdo na kolesu. zato sem jo zvlekel na bli‘ nje polje in jo tam zakopal. policisti so bili presene~ eni ko jih je brez najmanj{ ega znaka kesanja peljal na kraj kjer jo je pokopal. hodili so po zoranem polju ko se je nenadoma ustavil: » tu se je zgodilo. pravzaprav mislim da zdaj stojim na njej. res je bila tam. peter manuel je priznal da je umoril osem ljudi. na sodi{~ u so ga obsodili za sedem umorov saj mu osmega umora anne knielands kljub priz-nanju priz-nanju niso mogli dokazati. za umor taksista pa mu niso mogli soditi v glasgowu ker ga je storil zunaj [ kotske. nedvomno je peter manuel umo-ril umo-ril devet ljudi. nikomur ni uspelo pojasniti kaj ga je vodilo v tako grozovita in brutalna dejanja. zdi se da je ob izbiranju ‘ rtev ki jih je najve~ krat napadel ko so spale in bile najbolj nemo~ ne do‘ ivljal nekak{ no spolno zadovoljstvo. pre-mikanje pre-mikanje zaves v hi{ i dru‘ ine smart nakazuje da se je vra~ al na kraje zlo~ ina - o~ itno zato da bi u‘ ival ob pogledu na okrvavljena trupla. pravzaprav ni ni~ ~ udnega da je za~ el moriti. pred tem je na primer posilil mlaj{ o gospodinjo na njenem domu in pred o~ mi njene triletne h~ erke. morda je bil nor vendar ne tako da bi ga to re{ ilo na sodi{~ u. sodnik ki je vodil sojenje je dejal: » ^ lovek je lahko zelo slab ne da bi bil nor. ker se je manuel branil z neobi~ ajno zgo-vornostjo zgo-vornostjo in je dejanja razumno priznal to ka‘ e da se je vsega zavedal tudi takrat ko jih je storil. enajstega julija 1958 je peter manuel do~ akal izvr{ itev obsodbe in bil ob tem dele‘ en precej ve~ jega usmiljenja kot ga je sam izkazal svojim devetim ‘ rtvam. dovolili so mu da je { el k ma{ i in prejel sveto obhajilo. ko je je~ ar vstopil v njegovo celico ga je neprizadeto vpra{ al ali je ‘ e pri{ el ~ as. po objavi vesti da je bil usmr~ en so prebivalci glasgowa la‘ e zadihali. umor policista zakaj je morilec umirajo~ ega policista ustrelil { e v obe o~ esi iz objestnosti zaradi izprijenosti ali zaradi praznoverja? bilo je 27. septembra davnega leta 1927 okoli { este ure zjutraj. pode‘ elska cesta med ongarjem in romfordom v essexu je bila { e vedno zavita v krpe megle ko se je po njej peljal strojni in‘ enir william ward. v ostrej{ em ovinku se mu je zaz-delo zaz-delo da je v soju ‘ arometov na desni strani ob cesti videl sedeti ~ loveka. videti je bilo kot da po~ iva. naslonjen je bil na vzpetino noge pa je imel na cesti. gospod ward je ustavil vozilo stopil iz njega in se mu pribli‘ al. ker je ‘ ivel v bli‘ njem naselju je takoj prepoznal lokalnega policista georgea williama gutteridga. ogovoril ga je a se ni od-zval. od-zval. prijel ga je za levo roko in za~ util da je hladna. policist je bil mrtev. ustreljen je bil { tirikrat dvakrat od blizu - v vsako oko enkrat. v desni roki je dr‘ al svin~ nik peter manuel ki je bil sicer vedno brez denarja je bogato pla~ eval zapitke s povsem novimi bankovci katerih serijske { tevilke so imeli zabele‘ ene v banki. ujemale so se z bankovci ki jih je gospod smart dvignil tik pred smrtjo. lokalni policist george william gutterid-ge gutterid-ge je bil { tirikrat ustreljen od tega v vsako oko enkrat.
Navigation

Radar št. 303 december 2003 Home Radar št. 303 december 2003, page 75 Radar št. 303 december 2003, page 77

Edition Digital Links

Edition Digital Home Page
Follow Edition Digital on Twitter!
Friend Edition Digital on Facebook!
Edition Digital on LinkedIn
Edition Digital's YouTube channel

Edition Digital on Google Play Edition Digital on iTunes Edition Digital on Amazon KindleShortcuts


Navigation
Links
Back To Top